วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ต้อนรับครูย้าย

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยนายวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ นำโดย นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ในโอกาส ได้มาส่ง คุณครูนพดล ไข่กา ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำแหน่งครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมวิถีพุทธ และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้คณะครูและบุคลาการในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม