วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูผู้สอนภาษาจีน

*********************

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ประกอบหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ดังนี้

๑.  ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

                    ๑.๑ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน  ๑ อัตรา วิชาเอก ภาษาจีน

                    ๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

                    ๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก มีดังนี้

                    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                              ๒.๒.๑   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาจีน 

                              ๒.๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

                              กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากใบประกาศรับสมัครจะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ?และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

                              หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก จะพิจารณาวินิจฉัยโดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ถือเป็นที่สุด

          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

               ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  https://www.

banhuaikraischool.ac.th/ หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ที่ห้องธุรการ  ชั้น ๑  อาคาร ๑ กาญจนาภิเษก  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

          ๔.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

          ๔.๒  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๓  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙

                    ๔.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

                    ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

          ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                    โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และทางเว็บไซต์ https://www. banhuaikraischool.ac.th/ หรือทางเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/banhk2475

          ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                    ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติการสอน และการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
วันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ภาค ก  ทดสอบภาคปฏิบัติการสอน ๕๐
ภาค ข  สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๕๐

          ๗.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

                    โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนบ้านห้วยไคร

          ๘.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก

                    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                บ้านห้วยไคร้ จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

          ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

                    โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  และทางเว็บไซต์ https://www. banhuaikraischool.ac.th/ หรือทางเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/banhk2475 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ

          ๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน

                    โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ตำบลห้วยไคร้  อำเภอแม่สาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

          ๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้าง

                    ๑๑.๑  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้มาทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

                    ๑๑.๒  การดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง จะกระทำได้เมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

                    ๑๑.๓  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

                    อนึ่ง  ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  รายการเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔

                                                                   (นายสุพิษ  ชัยมงคล)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันเดือนปี หมายเหตุ
ประกาศรับสมัคร ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
รับสมัคร ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  
รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน รอดำเนินการเมื่อได้รับการอนุญาต  
จัดส่งสัญญาจ้างให้ สพป.เชียงรายเขต ๓ ภายหลังจากทำสัญญาจ้าง  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ