ประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร เรื่องการรายงานตัว และประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร เรื่องการรายงานตัว และประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

25 มีนาคม 2020
161   0

ดาวน์โหลดในสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Line สำหรับการรับรายงานตัว