วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ประชุมผู้ปกครอง 2/2563

22 ธันวาคม 2563 นายวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รายงานกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ผ่านมา กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 แนะนำบุคลากรใหม่ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตสาธารณะ โดยทางโรงเรียนมีการปฎิบัติตามมาตรการการคัดกรอง covid-19 ตรวจไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง