วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ลานดิน ถิ่นเรียนรู้ สู่ลานบุญ

นายไชยรัตน์ จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคนได้ร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต และจัดนิทรรศการ”วันดินโลก” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต และในการนี้ได้จัดกิจกรรม”ลานดิน ถิ่นเรียนรู้ สู่ลานบุญ”ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการต่างๆ ตามความต้องการและความสนใจ ฝึกการทำงานร่วมกัน ให้รู้จักการตัดสินใจ การวางแผนการทำงานร่วมกัน