วันอาทิตย์, 28 พฤศจิกายน 2564

วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และ 2

วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และ 2 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือนะคะ