วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

เด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

คุณครูแก้วกาญจน์ ตันหล้า นำนางสาวพรนภา นามปิน ร่วมรับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น #ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ความภาคภูมิของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้และเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ร่วมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง ระดับประเทศ