วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

เลื่อนประชุม ผู้ปกครอง

ตามกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อรับใบผลการเรียนในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นั้น ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการรับผลการเรียนไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะ