วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

Big Clearning

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เผยแพร่ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโนโรน่า 2019 (COVID-19) ในพืนที่ของอำเภอแม่สาย แม่จัน และแม่ฟ้าหลวง ซึ่งพบว่าในโรงเรียนอาจมีกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโนโรน่า 2019 (COVID-19) วันนี้ (2-12-2563) โรงเรียนเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้จัดกิจกรรม Big Clearning เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา