วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ.2546

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบข้าราชการ-บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540