วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

พรบการศึกษาแห่งชาติ

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546

พรบระเบียบบริหาร 2546

ระเบียบกระทรวง-การจัดการขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ 2546