วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

พรบการศึกษาแห่งชาติ

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546

พรบระเบียบบริหาร 2546

ระเบียบกระทรวง-การจัดการขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ 2546