วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ภารกิจ

          โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นและเป้าหมาย ผลผลิตของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามกรอบงานการบริหารงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจและการจัดการศึกษา พ.ศ.  2550  ในภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป