ข้อมูลครูและบุคลากร

ที่ รูป ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง / วิทยฐานะ
1 นายไชยรัตน์   จินะราช ผู้อำนวยการสถาศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
2 นางสาวมาลิสา   เครื่องพนัส ครู
ชำนาญการพิเศษ
3 นางเยาวลักษณ์   ปาละมี ครู
ชำนาญการพิเศษ
4 นางวีรอร   วงศ์ประเสริฐ ครู
ชำนาญการพิเศษ
5 นางเกษมศรี   วงเวียน ครู
ชำนาญการพิเศษ
6 นางอภิสรา  พรหมเผ่า  คนซื่อ ครู
ชำนาญการพิเศษ
7 นางชุติมา   พรหมจันทร์ ครู
ชำนาญการพิเศษ
8 นางทัดทรวง   มารสาร ครู
ชำนาญการพิเศษ
9 นางศรีวรรณ   มหาเทพ ครู
เชี่ยวชาญ
10 นายบุญศรี   มาละดา ครู
ชำนาญการพิเศษ
11 นางมะลิวัลย์   มาละดา ครู
ชำนาญการพิเศษ
12 นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า ครู
เชี่ยวชาญ
13 นางณัฏฐ์พร   หงษ์คำ ครู
ชำนาญการพิเศษ
14 นางทิพวรรณ   มูลทาศรี ครู
ชำนาญการพิเศษ
15 นางสุภาภรณ์   พรมมินทร์ ครู
ชำนาญการพิเศษ
16 นางนฤมล   สีโม         ครู
คศ.1
17 นายพงศธร   ไชยมะงั่ว ครู
คศ.1
18 นางสาวปภัสสร   จงตรอง ครู
คศ.1
19 นางสาวปพัชญา   แก้วชัย ครู
คศ.1
20 นางสาวกนกพร   ปัญญา ครู คศ.1
21 นายอนันต์   อุดเต็น ครูผู้ช่วย
22 นางสุริสา   ธรรมขันธ์ ครูผู้ช่วย
23 นางสาววรรสิกา   สุภาแสน ครูผู้ช่วย
24 นายปฏิภาณ   ประชุม ครูผู้ช่วย
25 นายปฏิภาณ   ประชุม ครูผู้ช่วย
26 นายธบดี   ปันต๊ะ ครู
พนักงานราชการ
27 นางสาวพิมพ์พร      ธรรมวงศ์ ครู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
28 นางสาวจิตรานุช   ล่อง เนียม ครู
อัตราจ้าง
29 นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู ครู
ครูผู้ทรงคุณค่า
30 นางสาวมาทา  ศิลาเลิศ ครูจีน
31 นายโรจน์   ภีระบัน นักการภารโรง
32 นางสาวฐิติชญาน์   นักไร่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน