วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการ
หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่ที่ 10 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่ที่ 11 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2561  ทำให้มีเขตบริการโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านสันยาว  หมู่ที่ 3  และบ้านสันลิดไม้  หมู่ที่ 8