วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยไคร้โดยย่อ

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยไคร้โดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เดิมมีชื่อเรียกว่า  “โรงเรียนแม่สาย 2” ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยไคร้หลวง  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2475 โดยนายอ้าย  วงศ์ธรรมา ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งโดยนิมนต์พระขันธ์  จันทาพูน เป็นครูและนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียน ต่อมาได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  014  ขนาด 7 ห้องเรียน และย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหม่ปี พ. ศ. 2513 ซึ่งทางราชการอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี พ.ศ. 2515 ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 003 ขนาด 3 ห้องเรียน

                  ต่อมาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับโดยมีการสร้างอาคารเรียน  บ้านพักครูโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมู่บ้าน เทศบาลตำบลห้วยไคร้  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดงานประจำปี  และงบประมาณจากทางราชการ  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มีอาคาร  20  หลัง โดยแบ่งเป็นอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารประกอบ  17 หลัง  และได้มีโครงการในการปรับปรุงห้องน้ำ  โดยรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนได้หาทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารฝึกงาน ในปีการศึกษา 2551 ได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสร้างอาคารประกอบ อีก 2 หลัง ได้แก่ อาคารศาลารวมใจและอาคารฝึกงาน ในปีการศึกษา 2551 จัดทำอาคารสหกรณ์ร้านค้า ปรับปรุงสำนักงานธนาคารขยะรีไซด์เคิล  และจัดทำที่ทำการธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการสร้างส้วม 4  ที่นั่ง  1  หลัง ปรับปรุงห้องประชุมพวงแสด และในปีการศึกษา 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งในการสร้างโรงน้ำดื่มอาร์ โอให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์การขุดเจาะน้ำบาดาลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และปีการศึกษา 2557 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์จามจุรี ปีการศึกษา 2559 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาเมทัลซีท อาคาร แบบ  ชร. 017 และโรงอาหารอาคารก่อสร้างเอง

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นชั้นปี และโรงเรียนยังได้จัดทำสาระเพิ่มเพื่อเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด  โดยมีนายไชยรัตน์  จินะราช เป็นผู้บริหารสถานศึกษา