วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ภาระงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามความในมาตรา 6 (2) และมาตรา 34 (2) มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ. 2547  และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา  พ.ศ.2550 ประกอบหลักการแนวคิดเกี่ยวกับบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management : SBM ) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งหวังให้การกระจายอำนาจ การบริหารจัดการ ศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

          โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ใช้แนวคิดการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและตามประกาศกระทรวงตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 ให้ระบุอำนาจหน้าที่ตามระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

2.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา

3.  กำกับ ดูแล ติดตามและนิเทศภายในสถานศึกษา

4.  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษา

5.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

6.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลของสถานศึกษา

7.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น

8.  ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา

9.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาที่มิได้ระบุไว้ เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเฉพาะหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียน   บ้านห้วยไคร้ สอดคล้องกับ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการ พ.ศ. 2550 และประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา  ที่กระทรวงมุ่งเน้นให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามขอบข่ายภารกิจการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา