วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ประกาศ โรงเรียบ้านห้วยไคร้ (2-12-2563)

เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เผยแพร่ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโนโรน่า 2019 (COVID-19) ในพืนที่ของอำเภอแม่สาย แม่จัน และแม่ฟ้าหลวง ซึ่งพบว่าในโรงเรียนอาจมีกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโนโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น

ด้วยความเป็นห่วงจากสถานการณ์ดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งภาวะที่ควรระวัง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จึงขอหยุดเรียนในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ในทุกระดับชั้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563