วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอ.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งรอบโควต้าและรอบทั่วไป สามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ หรือโทร 053-667156☎️☎️

ปล.เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของพ่อแม่ และผู้ปกครอง จำนวน 4 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 4 ชุด
**** สำหรับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน 1 แผ่น