วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ที่ตั้ง 365 หมู่ที่ 1  ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยไคร้  อำเภอ แม่สาย  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์  57220 โทรศัพท์  053 – 763 010  โทรสาร  053 -763 192   e-mail – Banhuaikraischool365@ hotmail.com ,     Website www.banhuaikrai.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีพื้นที่  14  ไร่  3  ตารางวา เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 10  และ11  ตำบลห้วยไคร้ และนักเรียนในตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน  ตำบลแม่ฟ้าหลวง  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  มาเข้ารับบริการ ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการควบรวมโรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้  ตำบลห้วยไคร้  อำเภอแม่สาย  เข้ามาเรียนรวมแบบครบทุกชั้นเรียนตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เรื่อง  การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2561  ทำให้มีเขตบริการโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านสันยาว  หมู่ที่ 3  และบ้านสันลิดไม้  หมู่ที่ 8

ข้อมูลข้าราชการครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

คณะกรรมการสถานศึกษา