วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ : การผูกริ้วมัดผ้า

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ : การผูกริ้วมัดผ้า

เรียนรู้เทคนิค การผูกผ้า การจับจีบผ้า ต่อยอดสู่การตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม

ขอขอบคุณวิทยากร : คุณเด่นณรงค์ งามผ่อง (ครูเด่น)

และขอขอบคุณ คณะครูที่มีส่วนร่วมทุกท่านด้วย ค่ะ