วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน นำโดยท่าน ผอ.ณรงค์เดช กันทะเนตร และ ผอ.สุพิษ ชัยมงคลได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนจากคณะครูโดย

✏️ ครูจักรพงศ์ ปาละมา : วิชาเอกวิทยาศาสตร์

✏️ครูพยุดา ชื่นประภากร : วิชาเอกภาษาอังกฤษ

✏️ ครูสุทธินันท์ วรรณโสภา : วิชาเอกภาษาไทย

✏️ ครูพริษศ์ ไพรี : วิชาเอกภาษาไทย

✏️ ครูกิติพล นิธิเบญจพล : วิชาเอกภาษาจีน

✏️ ครูปฏิภาณ ประชุม : วิชาเอกทัศนศิลป์

✏️ ครูธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์ : วิขาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

ทั้งนี้ทางโรงเรียน ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ