วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

นิเทศ ติดตาม ผลการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ของนักศึกษาปริญญาโท

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้เข้านิเทศ ติดตาม ผลการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ของนักศึกษาปริญญาโท โดยมี นายสุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และเป็นผู้บริหารพี่เลี้ยงนักศึกษาปริญญาโทให้การต้อนรับ